Prelegenci

Prelegenci i moderatorzy

Spotkamy się z bibliotekarzami szkół wyższych, pracujących na różnych stanowiskach, którzy na co dzień uczestniczą w wielu procesach informacyjno-bibliotecznych.
Forma II KBSW przewiduje wykłady eksperckie, moderowane panele dyskusyjne z udziałem uczestników kongresu.
Nie planujemy naboru referatów.

Emanuel Kulczycki
zajmuje się oceną nauki oraz studiami nad nauką. Jest profesorem uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group.  W latach 2018–2020 był przewodniczącym European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities zrzeszającej naukowców z 37 krajów. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych. Obecnie kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki (Sonata BIS, NCN). Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komisji Ewaluacji Nauki.

Małgorzata Rychlik
Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz kierowniczka Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiada za wdrożenie Bazy Wiedzy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest przewodniczącą Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM, członkinią Uniwersyteckiej Rady ds. Nauki, członkinią zespołów ds. ewaluacji oraz rankingów na UAM. Współtworzyła pierwsze w Polsce repozytorium instytucjonalne AMUR. Jest jednym z pomysłodawców powstałego w 2022 roku Centrum Naukometrycznego BUP. Przebywała na krótkich stażach w Getyndze, Barcelonie, Amsterdamie, Pradze oraz Brnie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchem otwartej nauki, bibliometrią, alternatywnymi metrykami oraz ewaluacją nauki. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Iwona Sójkowska doktor nauk humanistycznych (bibliologia), absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”. Od 1998 r. związana z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, obecnie na samodzielnym stanowisku ds. jakości, statystyk bibliotecznych i analiz. Prowadzi badania z zakresu działalności bibliotecznej, satysfakcji użytkowników; przygotowuje i analizuje dane sprawozdawcze; przygotowuje materiały na potrzeby kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników biblioteki oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu zarządzania informacją naukową. Od 2007 r. współtworzy serwis EBIB, jest redaktorem oraz sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB”. Jest autorką ponad 90 publikacji. Uczestniczy w projektach edukacyjnych w uczelni np. międzynarodowy projekt „Educate4Green” i we współpracy z organizacjami pozarządowymi np. projekt „SpołEd w bibliotece”. Więcej informacji na WWW.

Henryk Hollender

Członek Stowarzyszenia EBIB i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, absolwent bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa (Uniwersytet Warszawski), absolwent bibliotekoznawczych studiów podyplomowych (Uniwersytet Stanowy Kent, Ohio), doktor nauk humanistycznych (1985), nauczyciel akademicki, dyrektor bibliotek naukowych, autor publikacji naukowych i publicystycznych oraz przekładów z języka angielskiego. Był współautorem (wraz z Ewą Kobierską-Maciuszko) programu użytkowego nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1992) i jej dyrektorem w latach 1992-2003. Od 2019 r. emeryt i freelancer, ostatnio przyjął od jednej z małych uczelni prywatnych zadanie reorganizacji biblioteki (jako medycznej) i poprowadzenia zajęć z technologii informacyjnych i informacji naukowej dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego. Cieszy się na nowy numer „Roczników Bibliotecznych”. 

Witold Kozakiewicz

Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; przewodniczący Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej; Członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, członek zarządu European Association for Health Information and Libraries; Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Główne zainteresowania to nowe technologie w działalności bibliotek, trendy w rozwoju usług bibliotecznych, otwarta nauka

Małgorzata Płazowska

kierownik Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 2017 roku), sekretarz redakcji kwartalnika „Wiadomości ASP” i czasopisma naukowego „Elementy. Sztuka i Dizajn”. 

Wcześniej redaktorka publikacji naukowych w Wydawnictwie WAM. Absolwentka historii i filozofii na UJ.

 

Magdalena Rowińska

Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademię Liderów prowadzoną na Uniwersytecie Warszawskim.Swoje życie zawodowe wiąże z bibliotekami. Koncentruje się na nowoczesnej realizacji zadań bibliotek, rozwoju technologicznym bibliotek oraz na wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem bibliotek w stale zmieniającej się rzeczywistości. Specjalistka od metadanych bibliotecznych. Obecnie pracuje na stanowisku Wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wcześniej przez wiele lat była związana z Centrum NUKAT, a pierwsze szlify biblioteczne uzyskała w Bibliotece Instytutu Historycznego UW.Swoją drogę zawodową definiuje słowami „współpraca” i “rozwój”. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Magdalena Kokosińska

starszy bibliotekarz ds. wydawnictwa w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarz redakcji i redaktor językowy serii monografii naukowych UMedical Reports Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członkini EAHIL – European Association for Health Information and Libraries, prelegentka na konferencjach polskich i zagranicznych, autorka publikacji naukowych. Przez całe życie zawodowe związana z bibliotekami akademickimi, prowadząca szkolenia dla kadry akademickiej oraz studentów z zakresu prawa autorskiego, licencji Creative Commons, procesu pisania tekstów naukowych, wyszukiwania w bazach naukowych i Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów podyplomowych z edytorstwa oraz redakcji językowej tekstów na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonatka języka polskiego i zagadnień poprawnościowych, otwartości w nauce, edukacji i kulturze; korektorka tekstów, głównie naukowych.

Adam Lenic

Dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej, dr nauk matematycznych, absolwent Politechniki Łódzkiej i Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1996 r. pracownik Biblioteki Politechniki Łódzkiej w oddziale IT. Obszar zainteresowań obejmuje wyzwania techniczne, jak i prawne, generowane przez nowe technologie

Małgorzata Furgał

Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej (od 2011 r.), kustosz dyplomowany; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Informacji Naukowej Elektronicznej i Bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Pełnomocnik rektora ds. konsorcjum BazTech, a od 2022 r. wiceprezes Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
Od 20 lat aktywna członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym sekretarz Zarządu Oddziału SBP w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego (przez 2 kadencje) oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego w kadencji 2017-2022r.
Szczególnie istotna sfera zainteresowań obejmuje identyfikację potrzeb użytkowników i organizację działań dostosowujących bibliotekę do oczekiwań odbiorców usług, zasobów i przestrzeni.

Prawo autorskie w bibliotece szkoły wyższej


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Finanse zewnętrzne dla bibliotek naukowych


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Jak sprawić, aby o nas mówili – promocja w bibliotece


This will close in 0 seconds

Bibliometria


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Szybki wstęp do Porozumienia bez Przemocy


This will close in 0 seconds

Employer branding


This will close in 0 seconds

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ekosystemie uczelni – perspektywa i wyzwania


This will close in 0 seconds