Prelegenci

Prelegenci i moderatorzy

Spotkamy się z bibliotekarzami szkół wyższych, pracujących na różnych stanowiskach, którzy na co dzień uczestniczą w wielu procesach informacyjno-bibliotecznych.
Forma II KBSW przewiduje wykłady eksperckie, moderowane panele dyskusyjne z udziałem uczestników kongresu.
Nie planujemy naboru referatów.

Małgorzata Dąbrowicz

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (historia; psychologia w zarządzaniu) oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych (Studia Podyplomowe w zakresie Informacji Naukowej, Elektronicznej i Bibliotekarstwa), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Podyplomowe Studia Menedżerskie), SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu). Ukończyła również Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą… więcej

Emanuel Kulczycki

zajmuje się oceną nauki oraz studiami nad nauką. Jest profesorem uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group.  W latach 2018–2020 był przewodniczącym European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities zrzeszającej naukowców z 37 krajów. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych. Obecnie kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki (Sonata BIS, NCN). Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komisji Ewaluacji Nauki.

Małgorzata Rychlik

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz kierowniczka Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiada za wdrożenie Bazy Wiedzy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest przewodniczącą Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM, członkinią Uniwersyteckiej Rady ds. Nauki, członkinią zespołów ds. ewaluacji oraz rankingów na UAM. Współtworzyła pierwsze w Polsce repozytorium instytucjonalne AMUR. Jest jednym z pomysłodawców powstałego w 2022 roku Centrum Naukometrycznego BUP. Przebywała na krótkich stażach w Getyndze, Barcelonie, Amsterdamie, Pradze oraz Brnie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchem otwartej nauki, bibliometrią, alternatywnymi metrykami oraz ewaluacją nauki. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Iwona Sójkowska

doktor nauk humanistycznych (bibliologia), absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”. Od 1998 r. związana z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, obecnie na samodzielnym stanowisku ds. jakości, statystyk bibliotecznych i analiz. Prowadzi badania z zakresu działalności bibliotecznej, satysfakcji użytkowników; przygotowuje i analizuje dane sprawozdawcze; przygotowuje materiały na potrzeby kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników biblioteki oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu zarządzania informacją naukową. Od 2007 r. współtworzy serwis EBIB, jest redaktorem oraz sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB”. Jest autorką ponad 90 publikacji. Uczestniczy w projektach edukacyjnych w uczelni np. międzynarodowy projekt „Educate4Green” i we współpracy z organizacjami pozarządowymi np. projekt „SpołEd w bibliotece”. Więcej informacji na WWW.

Henryk Hollender

Członek Stowarzyszenia EBIB i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, absolwent bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa (Uniwersytet Warszawski), absolwent bibliotekoznawczych studiów podyplomowych (Uniwersytet Stanowy Kent, Ohio), doktor nauk humanistycznych (1985), nauczyciel akademicki, dyrektor bibliotek naukowych, autor publikacji naukowych i publicystycznych oraz przekładów z języka angielskiego. Był współautorem (wraz z Ewą Kobierską-Maciuszko) programu użytkowego nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1992) i jej dyrektorem w latach 1992-2003. Od 2019 r. emeryt i freelancer, ostatnio przyjął od jednej z małych uczelni prywatnych zadanie reorganizacji biblioteki (jako medycznej) i poprowadzenia zajęć z technologii informacyjnych i informacji naukowej dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego. Cieszy go nowy numer „Roczników Bibliotecznych”.

Witold Kozakiewicz

Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; przewodniczący Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej; Członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, członek zarządu European Association for Health Information and Libraries; Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Główne zainteresowania to nowe technologie w działalności bibliotek, trendy w rozwoju usług bibliotecznych, otwarta nauka

Małgorzata Płazowska

kierownik Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 2017 roku), sekretarz redakcji kwartalnika „Wiadomości ASP” i czasopisma naukowego „Elementy. Sztuka i Dizajn”. 

Wcześniej redaktorka publikacji naukowych w Wydawnictwie WAM. Absolwentka historii i filozofii na UJ.

 

Magdalena Rowińska

Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademię Liderów prowadzoną na Uniwersytecie Warszawskim.Swoje życie zawodowe wiąże z bibliotekami. Koncentruje się na nowoczesnej realizacji zadań bibliotek, rozwoju technologicznym bibliotek oraz na wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem bibliotek w stale zmieniającej się rzeczywistości. Specjalistka od metadanych bibliotecznych. Obecnie pracuje na stanowisku Wicedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wcześniej przez wiele lat była związana z Centrum NUKAT, a pierwsze szlify biblioteczne uzyskała w Bibliotece Instytutu Historycznego UW.Swoją drogę zawodową definiuje słowami „współpraca” i “rozwój”. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Magdalena Kokosińska

starszy bibliotekarz ds. wydawnictwa w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sekretarz redakcji i redaktor językowy serii monografii naukowych UMedical Reports Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członkini EAHIL – European Association for Health Information and Libraries, prelegentka na konferencjach polskich i zagranicznych, autorka publikacji naukowych. Przez całe życie zawodowe związana z bibliotekami akademickimi, prowadząca szkolenia dla kadry akademickiej oraz studentów z zakresu prawa autorskiego, licencji Creative Commons, procesu pisania tekstów naukowych, wyszukiwania w bazach naukowych i Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów podyplomowych z edytorstwa oraz redakcji językowej tekstów na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonatka języka polskiego i zagadnień poprawnościowych, otwartości w nauce, edukacji i kulturze; korektorka tekstów, głównie naukowych.

Adam Lenic

Dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej, dr nauk matematycznych, absolwent Politechniki Łódzkiej i Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1996 r. pracownik Biblioteki Politechniki Łódzkiej w oddziale IT. Obszar zainteresowań obejmuje wyzwania techniczne, jak i prawne, generowane przez nowe technologie

Małgorzata Furgał

Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej (od 2011 r.), kustosz dyplomowany; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Informacji Naukowej Elektronicznej i Bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Pełnomocnik rektora ds. konsorcjum BazTech, a od 2022 r. wiceprezes Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
Od 20 lat aktywna członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym sekretarz Zarządu Oddziału SBP w Poznaniu, przewodnicząca Zarządu Okręgu Wielkopolskiego (przez 2 kadencje) oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego w kadencji 2017-2022r.
Szczególnie istotna sfera zainteresowań obejmuje identyfikację potrzeb użytkowników i organizację działań dostosowujących bibliotekę do oczekiwań odbiorców usług, zasobów i przestrzeni.

Robert Lew

Profesor jest językoznawcą i leksykografem. Pełni funkcje Pełnomocnika Rektorskiego ds. Ewaluacji oraz Pełnomocnika ds. Bazy Wiedzy w Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prócz leksykografii zajmuje się data science i naukometrią oraz zastosowaniami sztucznej inteligencji w humanistyce. Regularnie publikuje w czołowych czasopismach światowych, jest szeroko cytowany (indeks Hirscha h = 16 według bazy Scopus, h = 33 wg. Google Scholar) i zapraszany na wykłady plenarne w Europie i poza nią. Jest też redaktorem naczelnym czasopisma International Journal of Lexicography, wydawanego przez Oxford University Press, oraz członkiem z wyboru Academia Europaea. Jako Pełnomocnik ds. Ewaluacji i Bazy Wiedzy odpowiada za koordynację działań mających na celu optymalizację procesów ewaluacji oraz zarządzanie danymi naukowymi.

Leszek Szafrański

Koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Wicedyrektor BJ ds. zasobów cyfrowych i wykładowca akademicki. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Koordynuje pracami zespołu roboczego KZB ds. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW ds. otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach: Zespołu doradczego Ministra Nauki ds. Polityki otwartego dostępu… więcej

Magdalena Szuflita-Żurawska

jest kierownikiem Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Gdańskiej oraz Liderem Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze komunikacji naukowej oraz otwartych danych badawczych, a także motywacji i produktywności naukowej. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie szkoleń dla pracowników naukowych i doktorantów. Prowadzi przedmiot na studiach doktoranckich „Scientific databases and information skills”… więcej

Sebastian Wojnowski

jest wydawcą monografii i czasopism naukowych, zajmuje się współczesną komunikacją naukową i promocją publikowania wyników badań w otwartym dostępie, a także pozyskiwaniem i rozliczaniem środków na działalność wydawniczą oraz na projekty naukowe (kilkadziesiąt projektów finansowanych m.in. ze środków ministra nauki). Od 2014 roku prowadzi zajęcia dla studentów kierunku edytorstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011–2016 i od 2021 roku jest dyrektorem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, od 2022 roku pełni również obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej.

Prawo autorskie w bibliotece szkoły wyższej


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Finanse zewnętrzne dla bibliotek naukowych


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Jak sprawić, aby o nas mówili – promocja w bibliotece


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Bibliometria


Ilość miejsc na warsztaty została wyczerpana.

This will close in 0 seconds

Szybki wstęp do Porozumienia bez Przemocy


This will close in 0 seconds

Employer branding


This will close in 0 seconds

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ekosystemie uczelni – perspektywa i wyzwania


This will close in 0 seconds