Prelegenci

Prelegenci i moderatorzy

Spotkamy się z bibliotekarzami szkół wyższych, pracujących na różnych stanowiskach, którzy na co dzień uczestniczą w wielu procesach informacyjno-bibliotecznych.
Forma II KBSW przewiduje wykłady eksperckie, moderowane panele dyskusyjne z udziałem uczestników kongresu.
Nie planujemy naboru referatów.

Emanuel Kulczycki
zajmuje się oceną nauki oraz studiami nad nauką. Jest profesorem uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group.  W latach 2018–2020 był przewodniczącym European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities zrzeszającej naukowców z 37 krajów. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za serię artykułów naukowych poświęconych naukometrii, opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych. Obecnie kieruje projektem Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki (Sonata BIS, NCN). Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komisji Ewaluacji Nauki.

Małgorzata Rychlik
Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz kierowniczka Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, starszy kustosz dyplomowany. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odpowiada za wdrożenie Bazy Wiedzy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest przewodniczącą Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM, członkinią Uniwersyteckiej Rady ds. Nauki, członkinią zespołów ds. ewaluacji oraz rankingów na UAM. Współtworzyła pierwsze w Polsce repozytorium instytucjonalne AMUR. Jest jednym z pomysłodawców powstałego w 2022 roku Centrum Naukometrycznego BUP. Przebywała na krótkich stażach w Getyndze, Barcelonie, Amsterdamie, Pradze oraz Brnie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ruchem otwartej nauki, bibliometrią, alternatywnymi metrykami oraz ewaluacją nauki. Autorka publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Iwona Sójkowska doktor nauk humanistycznych (bibliologia), absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”. Od 1998 r. związana z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, obecnie na samodzielnym stanowisku ds. jakości, statystyk bibliotecznych i analiz. Prowadzi badania z zakresu działalności bibliotecznej, satysfakcji użytkowników; przygotowuje i analizuje dane sprawozdawcze; przygotowuje materiały na potrzeby kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników biblioteki oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu zarządzania informacją naukową. Od 2007 r. współtworzy serwis EBIB, jest redaktorem oraz sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB”. Jest autorką ponad 90 publikacji. Uczestniczy w projektach edukacyjnych w uczelni np. międzynarodowy projekt „Educate4Green” i we współpracy z organizacjami pozarządowymi np. projekt „SpołEd w bibliotece”. Więcej informacji na WWW.

Henryk Hollender Członek Stowarzyszenia EBIB i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, absolwent bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa (Uniwersytet Warszawski), absolwent bibliotekoznawczych studiów podyplomowych (Uniwersytet Stanowy Kent, Ohio), doktor nauk humanistycznych (1985), nauczyciel akademicki, dyrektor bibliotek naukowych, autor publikacji naukowych i publicystycznych oraz przekładów z języka angielskiego. Był współautorem (wraz z Ewą Kobierską-Maciuszko) programu użytkowego nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (1992) i jej dyrektorem w latach 1992-2003. Od 2019 r. emeryt i freelancer, ostatnio przyjął od jednej z małych uczelni prywatnych zadanie reorganizacji biblioteki (jako medycznej) i poprowadzenia zajęć z technologii informacyjnych i informacji naukowej dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego. Cieszy się na nowy numer „Roczników Bibliotecznych”. 

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska 
absolwentka bibliotekoznawstwa i filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, profesor w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę. Tutorka w kursach e-learningowych dla bibliotekarzy „Infobrokering”, „Login: Biblioteka”, „BibWeb”. Prowadzi badania z zakresu użyteczności narzędzi cyfrowych w procesach transferu wiedzy i otwierania nauki, digitalizacji źródeł informacji, crowdsourcingu w działalności sektora non profit i infobrokerstwa.

Witold Kozakiewicz
Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; przewodniczący Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej; Członek Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, członek zarządu European Association for Health Information and Libraries; Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Główne zainteresowania to nowe technologie w działalności bibliotek, trendy w rozwoju usług bibliotecznych, otwarta nauka

Małgorzata Płazowska

kierownik Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 2017 roku), sekretarz redakcji kwartalnika „Wiadomości ASP” i czasopisma naukowego „Elementy. Sztuka i Dizajn”. 

Wcześniej redaktorka publikacji naukowych w Wydawnictwie WAM. Absolwentka historii i filozofii na UJ.